Back

ⓘ Lista e shkurtesave. ARD - A rbeitsgemeinschaft der R undfunkanstalten D eutschlands ABS - A nti B lockier S ystem ASCII - A merican S tandard C ode for I nform ..
                                               

Shkurtesa

shkurtesa eshte pjesa a pjeset e mbetura nga diçka. Zakonisht per shkurtesa flitet kur behet fjale shkrimi i nje pjese apo disa shkronjave te nje fjale. Lista e shkurtesave te instucioneve dhe organizatave me ndikim ne nivel kombetar dhe ndkombetar. Zakonisht per kete merren shkronjat e para te fjale formuesve te emrit apo titullt. Lista e shkurtesave ne gjuhen shqipe

                                               

Paleografi

Paleografia quhet shkenca qe studion doreshkrimet te vjetra dhe historike.Ne kete disipline perfshihet praktika te deshifrimit, leximit dhe datimit te doreshkrimeve historike,dhe konteksti kulturor i te shkruarit,duke perfshire metodat me te cilat jane prodhuar te shkruarit dhe librat,si dhe historia e scriptoria. Kjo disipline eshte nje nga disiplinat ndihmese te shkences se historise.Eshte e rendesishme per kuptimin vertetimin, dhe datimin e teksteve antike. Sidoqofte, ne pergjithesi nuk mund te perdoret per te gjetur dhe caktuar datat historike me saktesi te larte.

                                     

ⓘ Lista e shkurtesave

 • ARD - A rbeitsgemeinschaft der R undfunkanstalten D eutschlands
 • ABS - A nti B lockier S ystem
 • ASCII - A merican S tandard C ode for I nformation I nterchange
 • AKSH - A rmata K ombetare SH qiptare
 • AOL - A merica O n l ine
                                     

1. B

 • BMX - B icycle M oto Cross X eshte per Cross
 • BPB - B ruto P rodhimi B oterore
 • BRD - B undes r epublik D eutschland
 • BIOS - B asic I nput/ O utput S ystem
 • BMW - B ayerische M otoren W erke AG
 • BB - B anka B oterore
 • BE - B ashkimi E uropian
 • BBC - B ritish B roadcasting C orporation
                                     

2. F

 • FMN - F ondi M onetar N derkombetar
 • Fiat - F abbrica I taliana A utomobili T orino
 • FNSH - F orcat e N derhyrjes se SH pejte
 • FRD - F ryma e R e D emokratike
 • FSHF - F ederata SH qiptare e F utbollit
                                     

3. O

 • OST - O peratori i S istemit te Transmetimit
 • OJF - O rganizate J o F itimprurese
 • OPEC - O rganization of the P etroleum E xporting C ountries
 • OBSH - O rganizata B oterore e SH endetesise
 • OKB - O rganizata e K ombeve te B ashkuara
                                     

4. P

 • PDSH - P artia D emokratike SH qiptare
 • PRSH - P artia R epublikane SH qiptare
 • PDIU - P artia per D rejtesi I ntegrim dhe U nitet
 • PSSH - P artia S ocialiste SH qiptare
 • PKSH - P artia K omuniste SH qiptare
 • PLL - P artia L evizja e L egalitetit
 • PBB - P rodhimi i B rendshem B ruto
 • PDI - P artia per D rejtesi dhe I ntegrim
 • PPSH - P artia e P unes se SH qiperise
                                     

5. S

 • shq. - Shquar
 • sqt. - S h q ip t uar / S h q ip t im
 • ShBA / SHBA - Sh tetet e B ashkuara te A merikes zyrtare: Shtetet e Bashkuara
 • shk. - Shk urtesa/ Shk urt
 • SHKB - SH ebimi i K ontrollit te B rendshem
                                     
 • pjesët e mbetura nga diçka. Zakonisht për shkurtesa flitet kur bëhet fjalë shkrimi i një pjese apo disa shkronjave të një fjale. Lista e shkurtesave në gjuhen
 • duhet të dijë t i interpretojë ato. Njohja e formave individuale të shkronjave, lidhjeve, pikësimit dhe shkurtesave i mundëson paleografit të lexojë dhe kuptojë

Users also searched:

...
...
...