Back

ⓘ Fibrat optike jane fije qelqi industrial, perçuese te drites apo pjese te spektrit te saj, qe ne krahasim me fijet e telit lejojne nje transmetim shume me te sh ..
Fibrat optike
                                     

ⓘ Fibrat optike

Fibrat optike jane fije qelqi industrial, perçuese te drites apo pjese te spektrit te saj, qe ne krahasim me fijet e telit lejojne nje transmetim shume me te shpejte dhe me te madh te dhenave. Avantazhi i tyre qendron ne faktin qe trasmetojne sinjale me shpejtesine e drites. Nje sinjal elektrik per tu transmetuar ne fiber konvertohet ne sinjal optik dhe anasjelltas.

                                     

1. Valesjellesi

Valesjellesi optik eshte nje strukture optike ne te cilen realizohet perhapja e drejtuar e sinjalit te drites. Shpikja e struktures valesjellese me mbeshtjellje çoi ne propozimet e para serioze per te perdorur fibrat optike si nje mjedis komunikacioni. Valesjellesit optike mund te klasifikohen sipas karakteristikave te tyre ne disa menyra: Sipas formes se indeksit te thyerjes ata ndahen ne valesjelles me indeks te thyerjes me ndryshim shkallestep index dhe me ndryshim gradualgraded index Sipas numrit te menyravemodeve te transmetimit te sinjalit te drites ndahen ne valesjelles me nje menyre te vetme,i cili quhet VO monomodesingle mode dhe me shume menyra,VO multimodemultimode.Sipas kufizimit te drites ndahen ne valesjelles dydimensional2D ose planare,dhe tridimensional3D ose me kanal.Sipas struktures se ndertimit ata ndahen ne valesjelles me strukture simetrike dhe asimetrike.

                                     

2. Metodat kryesore per projektimin e valesjellesave optike

Metoda WKBWentzel-Kramers-Brouillon

Kjo metode perdoret per projektimin e valesjellesave optike 2D. Kjo metode mund te siguroje nje zgjidhje te perafert per ekuacionin e vales me rastin kur ndryshimi i indeksit te thyerjes eshte i vogel ne krahasim me gjatesine e vales optike qe perhapet. Ky kusht plotesohet me se miri nga valesjellesit me indeks gradual.

Metoda e indeksit efektiv

Kjo metode rekomandohet kryesisht ne valesjelles me kanal.Ne kete rast indeksi i thyerjes eshte variabel e dy drejtimeve: x dhe y.Me kete metode supozohet qe fusha elektromagnetike mund te shihet si produkt i dy fushave, ku per secilen nga keto fusha shkruhet ekuacioni i vales.

                                     

3. Parimi Fizik i Fibrave Optike

Ne Optoelektronike ato jane materiale te cilat sherbejne per te perçuar sinjalin dritor,te cilat kryesisht jane Laser. Perbehen nga:

 • Berthama
 • Manteli

si dhe nga nje veshje e jashtme e cila siguron qendrueshmerine mekanike. Berthama dhe Manteli jane elemente optike. Berthama ka tregues thyerjeje me te madh se Mantelimbeshtjellja.Nje Fiber optike mund te trasmetoje nje tufe drite Laser me nje mode ose me shume mode,fibrat monomodale jane shume te holla ne krahasim me ato multimodale. Struktura e fibres optike perbehet prej zemres me indeks te thyerjes n 1 {\displaystyle n_{1}} te rrethuar nga mbeshtjellesi me indeks pak me te ulet n 2 {\displaystyle n_{2}}.

                                     

3.1. Parimi Fizik i Fibrave Optike Kendi i pranimit

Sipas teorise se pasqyrimit te plote te brendshem vetem rrezet qe formojne nje kend me normalen me te madh se kendi kritik ϕ c {\displaystyle \phi _{c}} ne nderfaqen zemer-mbeshtjellje,do te transmetohen gjate fibres.Jo te gjitha rrezet qe hyjne ne fiber do te vazhdojne te perhapen pergjate gjatesise se saj. Rrezet qe do te transmetohen sipas pasqyrimit te plote te brendshem brenda zemres se fibres duhet te jene renese ne zemren e fibres brenda nje koni pranimi, ku kendi i gjysmes konike percaktohet i barabarte me θ a {\displaystyle \theta _{a}}.

                                     

3.2. Parimi Fizik i Fibrave Optike Hapja numerike

Hapja numerikenumerical aperture jep nje vleresim te aftesise se pranimit te drites nga fibra. Ajo percaktohet si N A = n 0 s i n θ a = n 1 2 − n 1 2 {\displaystyle NA=n_{0}sin\theta _{a}={\sqrt {n_{1}^{2}-n_{1}^{2}}}}

Hapja numerike mund te jete gjithashtu edhe ne varesi te ndryshimit relative te indekseve te thyerjes midis zemres dhe mbeshtjeljes,i cili percaktohet si: Δ = n 1 2 − n 2 n 1 2 {\displaystyle \Delta ={\frac {n_{1}^{2}-n_{2}^{2}}{2n_{1}^{2}}}}, ku per

                                     
 • elektronike, sistemet elektrike të fuqisë, materialet elektronike, fibrat optike sistemet kompjuterike, radion, televizionin, telefoninë, telekomunikimin
 • e materialeve te ndryshme sic jane fibrat optike qe perdoren shume ne industri si dhe qelqet dhe thjerrat optike qe perdoren ne aparatet e ndryshme sic
 • përgjithshme. Transmetimi mbi fibrat optike nuk i nënshtrohet interferencave elekrtike ose elektromagnetike gjithashtu fibrat Optike nuk shkaktojnë çrregullime
 • komunikuese me fibër optikë janë sisteme me valë drite që perdorin fibrat optike për transmetimin e informacioneve. Sistemet e tilla perdoren në gjithë
 • bioelektromagnetika, plazma, kërkimet në përshpejtuesit bërthamorë, fibrat optike në interferencën dhe kompatibilitetin elektromagnetik, në konvertimin
 • telegrafi, telefoni, dhe teleprinter, radioja, transmetimi i mikorvalëve, fibrat optike dhe satelitët komunikues. Një revolucion në komunikimin pa kabllo filloi
 • bioelektromagnetika, plazma, kërkimet në përshpejtuesit bërthamorë, fibrat optike në interferencën dhe kompatibilitetin elektromagnetik, në konvertimin
 • lazer është një pajisje që lëshon dritë përmes një procesi të përforcim optike bazuar në emetimin e stimuluar të rrezatimit elektromagnetik Termi lazer
 • bartjen e sinjalit audio dhe TV ose për bartjen e të dhënave në kompjuter, fibrat optikë etj. Në esencë, linja transmetuese është rrjet me dy hyrje katërpolar
 • Wireless Ethernet - i niveli fizik nuk është më kabllo UTP, BNC apo fiber - optike por etër, nëpër të cilin emitohen valët infra të kuqe dhe radio valët. Teknologjia
 • një koleksion i gjerë elektronik, wireless, dhe teknologjitë e rrjeteve optike Interneti mbart një gamë të gjerë të burimeve të informacionit dhe shërbimeve

Users also searched:

...
...
...