Back

ⓘ Administratë tatimore ..
                                               

Administrata Tatimore

Administrata Tatimore eshte nje agjensi e Qeverise se Republikes se Shqiperise ne varesi te Ministrise se Financave qe eshte pergjegjese per mbledhjen e taksave. Ne krye te saj qendron Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve.

                                               

Administrata Tatimore e Kosovës

Administrata Tatimore e Kosoves eshte njesi administrative e cila sipas nenit 2 te Ligji per Administraten Tatimore dhe Procedurat ne Kosove ka statusin e nje Agjencioni Ekzekutiv, dhe funksionon ne autonomi te plote operacionale perbrenda Ministrise se Financave dhe Eknomise se Kosoves. ATK-ja eshte pergjegjese per zbatimin e dispozitave te ketij Ligji per Administraten Tatimore dhe Procedurat dhe çdo legjislacioni tjeter te zbatueshem ne Kosove qe i ngarkon detyren te administroje çdo lloj tatimi. Si detyre e ATK-se eshte te mbledhe gjate kohes te hyrat me te larta qe jane praktike perbr ...

                                               

Deklaratë tatimore

Deklarate tatimore nenkupton: nje deklarate te tatimit mbi te ardhurat personale ; nje deklarate e tatimit mbi fitimin ; nje deklarate e tatimit te parashikuar: nje deklarate e TVSh-se ; nje deklarate e tatimit mbi sherbimet hoteliere dhe ato ne ushqime e pije ; apo nje deklarate e kontributeve te pensioneve.

                                               

Dorëzimi tatimorë

Dorezim nenkupton dorezimin e nje dokumenti perkates tatimpaguesit duke: a. ia dhene ne dore dokumentin tatimpaguesit, perfaqesuesit te tatimpaguesit, nje anetari te familjes se tatimpaguesit, apo nje zyrtari, drejtori apo te punesuarit te tatimpaguesit nje veprim i tille quhet i kryer pavaresisht nese personi pranon te marre dokumentin apo jo, b. e lene dokumentin ne vendbanimin e tatimpaguesit ose ne vendin e zakonshem te biznesit ose c. e derguar dokumentin nepermjet postes ne adresen e fundit te njohur te tatimpaguesit.

                                               

Paga

Paga eshte sasia te hollave dhene si kompensim i punes se dhene qe zakonisht paguhet per muaj. Perndryshe paga merret edhe si te ardhurat mujore te nepunesve dhe te punesuarve tjere qe per baze nuk i kane oret e punes por paguhen sipas marreveshjes ne mes te punedhenesit dhe punemarresit. Paga e personave zakonisht i nenshtrohet tatimeve shteterore dhe ne disa shtete ne baze te saj llogariten edhe parapagime te ndryshme si per shembull sigurimi shendetesor, sigurimi i papunesise, sigurimi personal etj. Me Paga ne administraten tatimore nenkuptohet kompensimin financiar dhe lloje te tjera t ...

                                               

Periudha tatimore

Periudhe tatimore nenkupton periudhen kohore me te cilen lidhet nje detyrim i caktuar tatimor i vendosur sipas legjislacionit te zbatueshem ne nje shtete.

                                               

Person i lidhur

Person i lidhur nenkupton personat qe kane marredhenie te veçanta qe mund te ndikojne materialisht ne rezultatet ekonomike te transaksioneve mes tyre. Marredheniet e veçanta perfshijne: personat qe jane zyrtare apo drejtore te biznesit te njeri-tjetrit; personat qe jane ortake ne biznes; personat qe jane ne nje marredhenie punedhenes-i punesuar; nje person qe mban apo kontrollon 50% apo me teper te aksioneve apo te drejtave te votimit ne personin tjeter juridik; nje person qe drejteperdrejt apo terthorazi kontrollon personin tjeter; te dy personat drejteperdrejt apo terthorazi jane te kont ...

                                               

Person i tatueshëm

Person i tatueshem ka te njejtin kuptim si termi i percaktuar ne Nenin 1.25 te Rregullores se UNMIK-ut No 2001/11 te 31 maj 2001" Mbi Tatimin e Vleres se Shtuar ne Kosove”.

                                               

Punëdhënësi

Punedhenes nenkupton çdo person i cili paguan paga dhe perfshin: nje autoritet publik; nje organizate biznesi; nje ndermarrje te perhershme te nje jo-rezidenti; nje organizate jo-qeveritare; nje organizate nderkombetare; nje qeveri te nje fushe te jashtme; dhe nje person fizik i cili paguan paga ne kuadrin e kryerjes se biznesit ne shtetin perkates.

                                               

Rezident

Rezident nenkupton: nje person fizik i cili ka nje vendqendrim kryesor ne Kosove ose fizikisht eshte i pranishem ne Kosove per 183 dite apo me teper ne cilendo periudhe tatimore; apo nje entitet qe eshte themeluar ne Kosove ose ka vendin e menaxhimit te tij efektiv ne Kosove.

                                               

Tatimi i jashtëzakonshëm

Tatimi i Jashtezakonshem eshte nje dekretligj i vitit 1946 qe percaktoi se te gjitha kompanite tregtare shqiptare duhej te paguanin ne tatim ekstra prej 30 % te fitimeve te realizuara ne periudhen e pushtimit te vendit nga Italia dhe Gjermania 1939-1944. Sipas nje vendimi te Gjykates Kushtetuese te vitit 2000, ky dekretligj eshte ende ne fuqi. Tatimi i jashtezakonshem u perdor per te mbushur arken e shtetit te ri komunist nga njera ane dhe per te ulur fuqine financiare te klases se pronareve dhe tregtareve te paraluftes ne kuader te perpjekjeve per vendosjen e monopolit politik te komunist ...

                                               

Tatimpaguesi

Tatimpagues nenkupton çdo person qe kerkohet te paguaje ndonje lloj tatimi sipas legjislacionit te zbatueshem ne nje shtet, dhe perfshin nje person te tatueshem.

                                               

Vlerë e tregut në administratën tatimore

Vlere e tregut nenkupton çmimin me te cilin mallrat dhe sherbimet e ngjashme te njejtes cilesi dhe sasi do te mund te shiteshin ne nje transaksion tregtar te paanshem.

                                               

Barra në administratën tatimore

Barre nenkupton te drejten e Administrates Tatimore te marre dhe te mbaje pasurine e tatimpaguesit si siguri per pagesen e çdo tatimi dhe te drejten per te shitur pasurine e tille dhe per te perdorur parate e shitjes per pagesen e atij tatimi.

                                               

Deklarata e informatave në administratën tatimore

Deklarate informatash nenkupton: c. çdo formular i caktuar nga Drejtori per qellimin e personave qe aplikojne per numra identifikues tatimor dhe qe regjistrohen per qellime tatimore. a. nje deklarate permbledhese vjetore e tatimit te ardhurave personale ; b. nje raport tremujor per kontribute pensionesh te mbajtura ne burim dhe te paguara dhe

                                               

Këshilltar tatimor

Die Weltsteuerbelastung der USA Mr.Gary Cohn and Mr. Steven Mnuchin wh.gov in den USA soll in den Jahren 20171, 20182, 20193, 20204, 20215, 20226, 20237, 20248 8 Jahre Amtzeit mehr als 32 Billionen Dollar sein. Das bedeutet der Staat der USA hat in den nächsten Jahren 32 Billionen Euro $ 1€:1$ weniger zum Ausgeben zum Beispiel US-Armee 8 Jahre 10 Billionen Dollar.

                                               

Pasuri e paprekshme në administratën tatimore

Pasuri e paprekshme nenkupton patentat, te drejtat e autorit, liçencat, te drejtat ekskluzive dhe lloj tjeter pronesie qe perbehet vetem nga te drejtat, por qe nuk ka forme fizike.

                                               

Person i vetëpunësuar

Person i vetepunesuar nenkupton çdo person fizik i cili punon per perfitim personal, ne para te holla apo natyre, i cili nuk perfshihet me perkufizimin e nje punonjesi sipas ketij ligji. Nje person i vetepunesuar perfshin ndermarrje personale biznesi dhe ortak te angazhuar ne nje biznes.

                                               

Përfaqësuesi i tatimpaguesit

Perfaqesuesi i tatimpaguesit nenkupton çdo person qe perfaqeson nje tatimpagues gjate nje procedure tatimore sipas termave te nje autorizimi me shkrim.

Users also searched:

...