Back

ⓘ Shoqëri e Huaj Investuese. Shoqeri e Huaj Investuese do te thote çdo shoqeri tregtare te nje shteti ose forme tjeter te shoqerise te themeluar ligjerisht ne ate ..
                                     

ⓘ Shoqëri e Huaj Investuese

Shoqeri e Huaj Investuese do te thote çdo shoqeri tregtare te nje shteti ose forme tjeter te shoqerise te themeluar ligjerisht ne ate shtet; nese se paku njezet e pese perqind te kapitalit te saj eshte kontribuar drejtperdrejt ose terthorazi nga nje ; ose kontrollohet nga nje ose me shume investitore te huaj ne baze te nje kontrate te shkruar, aksioneve ose te drejtave te ngjashme pronesore te cilat lejojne ushtrimin e votes shumice ne kete shoqeri, ose te drejten per emerimin e shumices se bordit te drejtoreve ose ndonje organi tjeter mbikeqyres.