Back

ⓘ Akti administrativ eshte nje koncept thelbesor i se drejtes administrative. Ai mbulon shumicen e veprimeve te autoriteteve administrative me ane te cilave ato p ..
                                               

Njësitë administrative të Skocisë

Per shkaqe te qeverise lokale, Skocia ndahet ne 32 zona te caktuara si "Zona te Keshillit", te cilat qeverisen nga autoritete unitare te emertuar si "Keshille" qe kane zgjedhjen nen "Aktin Lokal Qeverises 1997" qe te njihen si "Comhairle" kur kerkojne emer Gal. Kane ekzistuar qysh me 1 prill 1996, nen mbikqyrjen e Qeverise lokale "Akti 1994". Trupa te tjere administrativ disa nga te cilat pershkruhen me poshte ende ndjekin kufijte e caktuar nga marreveshjet e vjetra lakale qeverisese.

                                               

Sokol Sadushi

Diplomuar ne Fakultetin e Drejtesise ne Universitetin e Tiranes ne vitin 1986. Mesatarja e notave te tij ne Fakultetin e Drejtesise ne Universitetin e Tiranes ishte 9.8/10. Pas perfundimit te Universitetit, Prof. Ass. Dr. Sadushi ka dhene nje sere provimesh pasuniversitare, ne: Shkolla Pasuniversitare SHPU - 2002-2003; Gjuha Angleze - 1992; Filozofi - 1988; Gjate viteve te punes, Sokol Sadushi ka fituar titujt shkencore: "PROFESOR I ASOCIUAR" ne Drejtesi - Maj 2013. DOKTOR I SHKENCAVE” ne Drejtesi - 2006; MASTER NE DREJTESI”, LL.M - 2003; Ne vitin 1991 fillon mesimdhenien si lektor i te dr ...

                                               

Avokati i Popullit

Avokati i Popullit shqyrton ankesat ose kerkesat: ndaj organeve te administrates qendrore, pushtetit vendor dhe te treteve qe veprojne per llogari te tyre, ndaj policise, sherbimit sekret, burgjeve, forcave te armatosura dhe pushtetit gjyqesor si dhe ankesa apo kerkesa te tjera qe nuk perfshihen ne dy seksionet me siper, bashkepunon me organizatat joqeveritare si dhe ben studime ne fushen e zbatimit te drejtave dhe lirive te njeriut. Njesia per Parandalimin e Tortures merret me inspektimet dhe vizitat ne ambientet ku eshte privuar liria e individit, me qellimin per te parandaluar rastet e ...

                                               

Navin Chawla

Navin Chawla eshte nje sherbyes dhe shkrimtar civil Indian, i cili sherbeu si Komisari i 16-te Kryesor i Zgjedhjeve te Indise. Kater faza te zgjedhjeve te pergjithshme indiane per Loksabha u ekzekutuan nen mbikeqyrjen e tij ne prill dhe maj 2009. Chawla eshte me e njohur per biografine e tij per Nene Terezen dhe per kryerjen e zgjedhjeve te pergjithshme te vitit 2009 ne nje menyre te barabarte per brohoritjen kombetare dhe nderkombetare. Presidenti Obama dhe disa lidere boterore uruan Indine per keto zgjedhje. Megjithe shqetesimet ne lidhje me perkuljen e tij ndaj Partise se Kongresit Chaw ...

                                     

ⓘ Akti administrativ

Akti administrativ eshte nje koncept thelbesor i se drejtes administrative. Ai mbulon shumicen e veprimeve te autoriteteve administrative me ane te cilave ato prekin e ndikojne interesat ligjore te subjekteve te se drejtes. Origjina e ketij koncepti e ka zanafillen fillimisht te termi francez i emertuar si acte administratif, prej nga eshte huazuar dhe shnderruar ne konceptin se drejtes administrative ne pergjithesi dhe asaj shqiptare ne veçanti.

Akti administrativ si koncept mbulonte te gjitha masat dhe veprimet e administrates, duke perfshire si te drejten private ashtu edhe ate publike. Me kalimin e kohes, kuptimi per te u kufizua ne masat administrative ne fushen se drejtes publike dhe perfundimisht ishte profesor Otto Mayer, studiues i shquar ne kete fushe, qe ne vepren e tij monumentale mbi te drejten administrative gjermane te vitit 1895, e perkufizon aktin si nje" shpallje autoritare e administrates, e cila percakton te drejtat e nje subjekti ne nje rast te caktuar ”.

                                     

1. Akt i veçante

do te thote parimet, procedurat, rregullat, normat apo standardet e caktuara qe nxjerren nen autoritetin e ketij ligji. Kur ky ligj i jep autoritet Qeverise per te miratuar akte, ato duhet te jene Direktiva Administrative, Instruksione Administrative ose akte tjera qe Qeveria eshte e autorizuar ti nxjerr ne baze te ketij ligji, ligjeve te tjera ose rregulloreve te UNMIK-ut.Kur ky ligj i jep autoritet Ministrit per te miratuar akte te veçanta, ato duhet te jene instruksione Administrative ose akte te tjera qe Ministri eshte i autorizuar ti nxjerr ne baze te ketij ligji, ligjeve te tjera ose rregulloreve te UNMIK-ut. Kur ky ligj i jep autoritet komunave per te miratuar akte te veçanta, ato duhet te jene akte qe Komuna eshte i autorizuar ti nxjerr ne baze te ketij ligji, ligjeve te tjera ose rregulloreve te UNMIK-ut.Kur ky ligj i referohet akteve te veçanta pa deleguar ndonje autoritet pergjegjes per nxjerrjen e akteve te tilla kjo perfshin aktet e tilla te cilat jane te nxjerrura nga Qeveria, Ministri, Ministria apo Komuna.

                                     

2. Akti dhe Ligji

Ligji, si term, nuk eshte koncept abstrakt, por ai paraqitet mjaft konkret dhe i percaktueshem per kedo qe ndeshet me te ne praktiken e perditshme, per dallim nga" akti administrativ”, emertimi i te cilit, si i tille, vlen per metodologjine e studimit dhe te trajtimit nga teoria se drejtes, qofte ne legjislacion, qofte edhe ne praktiken administrative te organeve te administrates gjate veprimtarise se tyre ekzekutive. Termat qe e cilesojne aktin administrativ si nje burim i se drejtes marrin emertime te ndryshme si vendim, urdher, urdherese, rregullore, udhezim, e deri te termat qe perdorin organet e administrates publike zakonisht si: leje, qarkore, protokolle, leter, deshmi, liçence etj

                                     

3. Akt normativ

Akt normativ do te thote çdo rregullore e UNMIK-ut apo ligj qe ka fuqi normative ne Kosove. Ndersa Akt plotesues normativ do te thote nje direktive administrative, udhezim administrativ apo çdo akt tjeter qe ka fuqi normative ne Kosove dhe qe eshte miratuar nga nje autoritet publik ne baze te autoritetit te dhene nga nje akt normativ.

                                     

4. Disa Akte administrative

 • Leja administrative
 • Qarkorja administrative
 • Letra administrative
 • Licenca administrative
 • Vendimi administrativ
 • Urdheresa administrative
 • Protokolli administrativ
 • Deshmia administrative
 • Udhezimi administrativ
 • Rregullorja administrative
 • Urdheri administrativ

Users also searched:

komentari i kodit te procedurave administrative, kontrata administrative,

...
...
...