Back

ⓘ Gjuhësia antropologjike. Gjuhesia antropologjike eshte fushe e gjuhesise dhe e antropologjise, e cila merret me vendin e gjuhes ne kontekstin e saj me te gjere ..
                                     

ⓘ Gjuhësia antropologjike

Gjuhesia antropologjike eshte fushe e gjuhesise dhe e antropologjise, e cila merret me vendin e gjuhes ne kontekstin e saj me te gjere shoqeror dhe kulturor, dhe rolin e saj ne berjen dhe mirembajtjen e praktikave kulturore dhe strukturave shoqerore. Derisa shume gjuhetare besojne se nje fushe e vertete e gjuhesise antropologjike nuk ekziston, duke parapelqyer termin antropologji gjuhesore per te mbuluar kete nenfushe, shume te tjere i konsiderojne te dyja si te kembyeshme.

                                     

1. Permbledhje

Gjuhesia antropologjike eshte nje nga shume disiplina, e cila studion rolin e gjuheve ne jeten shoqerore te individeve dhe brenda komuniteteve. Per ta bere kete, ekspertet eshte dashur ta kuptojne jo vetem logjiken pas sistemeve gjuhesore, siç jane gramatikat e tyre, por edhe te regjistrojne aktivitetet ne te cilat perdoren ato sisteme. Ne vitet 60 dhe 70, sociolinguistika dhe gjuhesia antropologjike shpesh shiheshin si nje fushe e vetme e studimit, por qe atehere ato ndahen pasi eshte vendosur me shume distanca akademike mes tyre. Megjithese ka shume ngjashmeri dhe nje ndarje te qarte te temave - te tilla si gjinia dhe gjuha, ato jane dy entitete te nderlidhura por te ndara. Gjuhesia antropologjike lindi ne Shtetet e Bashkuara si nje nenfushe e antropologjise, kur antropologet kishin filluar te studionin kulturat indigjene, dhe gjuhet indigjene nuk mund te injoroheshin me dhe u shnderrua ne fushe te gjuhesise qe njihet si sot.

Gjuhesia antropologjike ka pasur nje ndikim te madh ne studimet e zonave te tilla si perceptimi vizual veçanerisht ngjyra dhe demokracia bioregjionale, te dyja keto kane te bejne me dallimet qe behen ne gjuhe per perceptimet e rrethines.

Antropologjia gjuhesore konvencionale gjithashtu ka implikime ne sociologji dhe vetorganizim te popujve. Per shembull, studimi i njerezve te Penanit zbulon se gjuha e tyre perdor gjashte fjale te ndryshme dhe te dallueshme, perkthimi me i mire ne anglisht i te cilit eshte "ne". Gjuhesia antropologjike studion keto dallime, dhe i lidh ato me llojet e shoqerive dhe pershtatjen aktuale trupore me shqisat, aq sa studion dallimet e bera ne gjuhe ne lidhje me ngjyrat e ylberit: duke pare tendencen per te rritur larmine e termave, si deshmi qe ka dallime qe organet ne kete mjedis duhet te bejne, duke çuar ne njohuri te vendosura dhe ndoshta ne nje etike te vendosur, prova perfundimtare se ciles eshte termi i diferencuar i termave te perdorur per te treguar "ne".

                                     

2.1. Strukturat Fonologjia

Nje variant i zakonshem i gjuhesise qe perqendrohet ne tingujt brenda te folurit te ndonje gjuhe te caktuar. Fonologjia ve nje fokus te madh ne strukturen sistematike te tingujve qe vezhgohen.

                                     

2.2. Strukturat Morfologjia

Morfologjia ne gjuhesi zakonisht shikon strukturen e fjaleve brenda nje gjuhe per te zhvilluar nje kuptim me te mire per formen e fjales qe perdoret. Morfologjia shikon gjeresisht lidhjen e formave te fjaleve brenda nje gjuhe specifike ne lidhje me kulturen ose mjedisin me te cilen ajo eshte rrenjosur.

                                     

2.3. Strukturat Metodologjia

Ka dy tendenca kryesore ne studimin teorik dhe metodologjik te qendrimeve ne shkencat shoqerore - mentalizmi dhe biheviorizmi. Trendi mentalist e trajton qendrimin si nje koncept ndermjetesues ndersa tendenca e sjelljes e percakton ate si nje koncept te mundesise, megjithese ne praktiken kerkimore te dyja nxjerrin masat e qendrimit te tyre nga ndryshimi i pergjigjes. Ndersa ekzistojne shume pikepamje te ndryshme ne lidhje me strukturen dhe perberesit e qendrimeve, megjithate, ekziston nje marreveshje derrmuese qe qendrimet mesohen, qendrojne dhe lidhen pozitivisht me sjelljen. Metodologjia ne studimet e qendrimit perfshin masa direkte dhe indirekte te gjitha llojeve, por studimet e qendrimit gjuhesor kane prirur te perdorin me shume pyetesore sesa metodat e tjera. Teknika e maskes se krahasuar - nje teknike eksperimentale sociolinguistike e perdorur per te percaktuar ndjenjat e verteta te nje individi ose bashkesie drejt nje gjuhe, dialekti ose theksi te veçante - eshte perdorur gjeresisht per studime ne lidhje me domethenien sociale te gjuheve dhe varieteteve te gjuhes. Nje adaptim i veçante i kesaj teknike, i quajtur imazhi i pasqyres, duket premtues per matjen e vleresimeve konsensuale te nderrimit te gjuhes ne nivelin e situates. Instrumentet e veteraportimit te bazuar ne situata te tilla si ato te perdorura nga Greenfield dhe Fishman gjithashtu premtojne se jane instrumente shume efektive per studime qe kane te bejne me pikepamjet normative ne lidhje me perdorimin e situates se gjuheve dhe varieteteve te gjuheve. Masa e zotimit eshte gjetur te jete veçanerisht e pershtatshme per mbledhjen te dhenave per tendencat e sjelljes. Te dhenat e marra permes intervistimit mund te jene te veshtira per tu perpunuar dhe shenuar - dhe mund te japin paragjykim nga ata qe intervistohen - por intervista kerkimore mund te jete veçanerisht efektive per vleresimin e qendrimit, sidomos kur perdoret per te plotesuar metoden e vezhgimit. Te dhenat e mbledhura permes metodes se vezhgimit mund te perpunohen zyrtarisht si te dhenat e marra permes instrumenteve me te zyrtarizuara nese behen perpjekje per te regjistruar te dhenat ne me shume forma publike ne vend se vetem permes qasjes me karakteristike per kete lloj te dhenave qe kane perdorur deri me tani.

Shume gjuhetare besojne se krahasimet e sjelljes gjuhesore dhe sociale jane bllokuar nga fakti se studimet gjuhesore dhe antropologjike rralle here bazohen ne grupe te krahasueshme te dhenave. Ndersa pershkrimi i nje antropologu i referohet bashkesive specifike, analiza gjuhesore i referohet nje gjuhe ose dialekti te vetem, dhe sjelljet e formuara permes shenjave verbale dhe ngjashmerive strukturore. Procesi i analizes gjuhesore eshte i orientuar drejt zbulimit te teresive unitare, strukturore te ngjashme. Efekti i ketyre procedurave eshte zgjedhja e nje varieteti te vetem nga shume varietetet qe karakterizojne fjalimin dhe sjelljen e perditshme. Shpesh anglishtja mendohet si nje gjuhe e vetme, sikur njerezit harrojne shume dialekte dhe thekse qe vijne me te. Anglishtja e folur ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes nuk do te jete e njejta anglishte e folur ne Australi, ose ne vendet e Afrikes. Edhe anglishtja amerikane, e folur ne Nju Jork nuk do te jete saktesisht e njejte me ate anglishte amerikane qe fliten ne Alabama.                                     

3. Nderrimi i kodeve

Derisa nderrimi i kodit, nje situate ne te cilen nje foles alternon midis dy ose me shume gjuheve, ose varieteteve te gjuhes, ne kontekstin e nje bisede te vetme, nuk eshte forma e vetme e ndryshueshmerise gjuhesore per te kryer nje kuptim shoqeror, ose referencial, ai siguron nje qasje veçanerisht te qarte per te kuptuar marredheniet midis proceseve shoqerore dhe formave gjuhesore, sepse si kufijte shoqerore ashtu edhe ata gjuhesore ne fjale kane tendence te jene me te dukshme sesa ne mjediset e tjera njegjuheshe. Ne gjuhesine antropologjike, nderrimi i kodit eshte afruar si nje fenomen i unifikuar strukturor, rendesia te cilit vjen nga nje model universal i marredhenieve midis formes, funksionit dhe kontekstit. Shume gjuhetare po i afrohen nderrimit te kodeve si nje forme e strategjise verbale, e cila paraqet menyrat, ne te cilat burimet gjuhesore te disponueshme per individet mund te ndryshojne ne varesi te natyres se kufijve te tyre shoqerore brenda bashkesive te tyre. Ndersa theksi eshte ne perdorimin e gjuhes ne bashkeveprimin shoqeror si fokusi i preferuar per te ekzaminuar saktesisht se si funksionojne ato procese, eshte e qarte qe hulumtimi i ardhshem duhet te marre parasysh situaten e ketij nderveprimi brenda komunitetit specifik, ose pertej komuniteteve. Studimi i nderrimit te kodeve gjithnje me shume do te jete ne gjendje te kontribuoje ne nje kuptim te natyres se komuniteteve te folurit.

                                     

4. Fushat e nderlidhura

Gjuhesia antropologjike ka lidhje me:

 • Gjuhesia historike ose diakronike: pershkruan ndryshimet ne dialekte dhe gjuhe me kalimin e kohes. Ky studim perfshin studimin e divergjences gjuhesore dhe familjet gjuhesore, gjuhesine krahasuese, etimologjine dhe filologjine.
 • Etnolinguistika: analizon marredhenien midis kultures, mendimit dhe gjuhes.
 • Gjuhesine pershkruese ose sinkronike: pershkruan dialektet format e nje gjuhe te perdorur nga nje bashkesi specifike te folurit. Ky studim perfshin fonologjine, morfologjine, sintaksen, semantiken dhe gramatiken.
 • Sociolinguistika: analizon funksionet shoqerore te gjuhes dhe marredheniet shoqerore, politike dhe ekonomike brenda dhe ndermjet anetareve te komuniteteve te folurit.
                                     

5. Shiko edhe

 • Sociolinguistika
 • Projekti i Letersise Gojore Boterore
 • Roli gjinor ne gjuhe
 • Sociologjia e gjuhes
 • Relativiteti gjuhesor
 • Antropologjia gjuhesore
 • Antropologjia Semiotike
                                     
 • secili mund të thirret te tjetri. Psikologjia e Gestaltit Ronald Langacker Gjuhësia njohëse George Lakoff Press, Stanford University. Foundations of Cognitive
 • ka datë. Kloss, Heinz 1967 Abstand - gjuhë dhe Ausbau - gjuhë Gjuhësia antropologjike 9. Salminen, Tapani 1993 - 1999 Libri i Kuq i Unesco mbi Gjuhët
 • i quajtur edhe këndvështrimi perspektiv Anafora Semiotika Semantika Gjuhësia Pragmatizmi John Dewey William James Charles Sanders Peirce Mey, Jacob
 • Charles F. Hockett nga përvetësimi i gjuhës, teoria e kornizës relacionale, gjuhësia funksionaliste, teoria e ndërveprimit social dhe përvetësimi i gjuhëve
 • anglisht, polonisht, rusisht dhe versione të tjera të gjuhës. Morfomi gjuhësia Aronoff, Mark 1993 Morphology by Itself në anglisht Cambridge, MA:
 • Pjesë e një serie në Gjuhësi Skica Historia Treguesi Ndarja Përvetësimi Antropologjike E aplikuar Kompjuterike Analiza e diskursit Forenzike Historike Leksikografia
 • Pjesë e një serie në Gjuhësi Skica Historia Treguesi Ndarja Përvetësimi Antropologjike E aplikuar Kompjuterike Analiza e diskursit Forenzike Historike Leksikografia
 • Pjesë e një serie në Gjuhësi Skica Historia Treguesi Ndarja Përvetësimi Antropologjike E aplikuar Kompjuterike Analiza e diskursit Forenzike Historike Leksikografia
 • Pjesë e një serie në Gjuhësi Skica Historia Treguesi Ndarja Përvetësimi Antropologjike E aplikuar Kompjuterike Analiza e diskursit Forenzike Historike Leksikografia
 • Pjesë e një serie në Gjuhësi Skica Historia Treguesi Ndarja Përvetësimi Antropologjike E aplikuar Kompjuterike Analiza e diskursit Forenzike Historike Leksikografia
 • Pjesë e një serie në Gjuhësi Skica Historia Treguesi Ndarja Përvetësimi Antropologjike E aplikuar Kompjuterike Analiza e diskursit Forenzike Historike Leksikografia
 • Pjesë e një serie në Gjuhësi Skica Historia Treguesi Ndarja Përvetësimi Antropologjike E aplikuar Kompjuterike Analiza e diskursit Forenzike Historike Leksikografia

Users also searched:

...
...
...