Back

ⓘ Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit. IGJEUM eshte nje njesi kombetare kerkimore shkencore qe vepron nen ombrellen e Universitetit Politeknik ..
                                     

ⓘ Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit

IGJEUM eshte nje njesi kombetare kerkimore shkencore qe vepron nen ombrellen e Universitetit Politeknik te Tiranes. Nga pikepamja organizative eshte hartuar ne 5 departamente kryesore, secila prej tyre permban deri ne tre njesi kerkimore.

                                     

1. Departamentet

Departamenti i Klimes dhe Mjedisit Departamenti i Gjeofizikes Rajonale dhe Inxhinierike. Departamenti i Gjeoresurseve dhe Gjeomjedisit Departamenti i Sizmologjise Departamenti i Ekonomise se Ujrave

                                     

2. Misioni

Permiresimi i kerkimit shkencor ne fushen e gjeoshkencave ne Shqiperi nepermjet: kryerjes se kerkimeve shkencore dhe aplikative udheheqjes ne procesin arsimor te studenteve dhe studiuesve te rinj ndermarrjen e sherbimeve me te trete ne fushat e sizmologjise, burimeve natyrore, gjeoriskut, gjeologjise, ujit dhe mjedisit

                                     

2.1. Misioni Detyrat

Studimi i fenomeneve gjeologjike si fenomenet gjeofizike, gjeomekanike etj dhe krijimi mbi bazen e tyre i hartave gjeologjike dhe tematike Studimi dhe vleresimi i burimeve natyrore te vendit per sa i perket burimeve nentokesore mi nerale, energjetike dhe atyre ujore. Realizim i kerkimit shkencor ne fushen e rreziqeve natyrore si dhe te atyre te krijuara nga aktiviteti i njeriut. Studim i mikrozonimit ne lidhje me vleresimin e riskut sizmik ne shkalle lokale dhe kombetare. Adoptimi i standarteve europiane ne studimet sizmike. Studimi dhe monitorimi i vazhdueshem i aktivitetit sizmik te vendit dhe mundesimi i shperndarjes se te dhenave ne kohe reale per vendimmarresit dhe opinionin e gjere. Zhvillimi i gjeomodeleve te cilat mbeshtesin kerkimin shkencor ne fushat e gjeofizikes, gjeologjise, gjeomjedisit, sizmologjise, energjise termale etj te bazuar keto ne teknologjine bashkekohore te gjeoinformacionit.

Users also searched:

...
...
...